watermark,size_16,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_90,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk=

         题目         部分

在Oracle中,如何查询表和索引的历史统计信息?


     
         答案部分          从Oracle 10g开始,当收集表的统计信息的时候,旧的统计数据被保留,如果因为新的统计信息而出现性能问题,旧的统计信息就可以被恢复。历史统计信息保存在以下几张表中:

l WRI$_OPTSTAT_TAB_HISTORY 表的统计信息

l WRI$_OPTSTAT_IND_HISTORY 索引的统计信息

l WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY 列的统计信息

l WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY 直方图的信息

从视图DBA_TAB_STATS_HISTORY可以查询历史收集统计信息的时间,但是不能查询到行数,所以需要结合基表来查询,查询的SQL语句如下:

 1SELECT B.OWNER,
 2       B.OBJECT_NAME TABLE_NAME, 
 3       TO_CHAR(D.ANALYZETIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') LAST_ANALYZETIME,
 4       TO_CHAR(D.SAVTIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') CURR_ANALYZETIME,
 5       D.ROWCNT
 6  FROM SYS.WRI$_OPTSTAT_TAB_HISTORY D, DBA_OBJECTS B
 7 WHERE D.OBJ# = B.OBJECT_ID
 8   AND B.OBJECT_NAME IN
 9       ('TEST_STAT', 'TPCCBOKBAL_TMP', 'TPCCBOKBALJN', 'PK_TPCCBOKBAL')
10 ORDER BY D.OBJ#, D.SAVTIME;
     

watermark,size_16,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_90,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk=

查询索引的历史统计信息的SQL语句如下:

 1SELECT B.OWNER,
 2       B.OBJECT_NAME INDEX_NAME,
 3       TO_CHAR(D.ANALYZETIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') LAST_ANALYZETIME,
 4       TO_CHAR(D.SAVTIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') CURR_ANALYZETIME,
 5       D.ROWCNT,
 6       D.BLEVEL,
 7       D.LEAFCNT,
 8       D.DISTKEY,
 9       D.CLUFAC
10  FROM SYS.WRI$_OPTSTAT_IND_HISTORY D, DBA_OBJECTS B
11 WHERE D.OBJ# = B.OBJECT_ID
12   AND B.OBJECT_NAME IN ('IND_TEST')
13 ORDER BY D.OBJ#, D.SAVTIME;
     

watermark,size_16,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_90,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk=

默认情况下统计信息将被保留31天,可以使用下面的命令修改:

1EXECUTE DBMS_STATS.ALTER_STATS_HISTORY_RETENTION (XX);  --xx是保留的天数
     


注意:这些统计信息在SYSAUX表空间中占有额外的存储开销,所以应该注意并防止统计信息将表空间填满。

1SELECT DBMS_STATS.GET_STATS_HISTORY_RETENTION FROM DUAL;--查询统计信息当前保留的天数。
     


下面的查询返回统计信息已经被删除到的日期(所以只有在这日期之后的统计信息才可能被恢复)。任何恢复到比这日期旧的统计信息的请求都会失败:“ORA-20006: Unable to restore statistics , statistics history not available”:

1SELECT TO_CHAR(DBMS_STATS.GET_STATS_HISTORY_AVAILABILITY,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') FROM DUAL;
     

查询到可以恢复统计信息到某一个比较好的时间之后,可以执行下面的命令进行恢复:

1EXECUTE DBMS_STATS.RESTORE_TABLE_STATS ('OWNER','TABLE',DATE);--恢复表的统计信息
2EXECUTE DBMS_STATS.RESTORE_DATABASE_STATS(DATE);--恢复数据库的统计信息
3EXECUTE DBMS_STATS.RESTORE_DICTIONARY_STATS(DATE);--恢复数据字典的统计信息
4EXECUTE DBMS_STATS.RESTORE_FIXED_OBJECTS_STATS(DATE);--恢复固定表的统计信息
5EXECUTE DBMS_STATS.RESTORE_SCHEMA_STATS('OWNER',DATE);--恢复某个用户的统计信息
6EXECUTE DBMS_STATS.RESTORE_SYSTEM_STATS(DATE);--恢复SYSTEM的统计信息
     

可以通过如下的命令返回2次统计信息的比较结果:

1SELECT *
2  FROM TABLE(DBMS_STATS.DIFF_TABLE_STATS_IN_HISTORY(OWNNAME => 'TPLHR',
3                                                    TABNAME => 'TPLHR_AB',
4                                                    TIME1   => TO_TIMESTAMP('2016-09-07 10:24:45','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),--SYSTIMESTAMP
5                                                    TIME2   => TO_TIMESTAMP('2016-09-07 10:29:22','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')));
     

结果如下:

 1###############################################################################
 2STATISTICS DIFFERENCE REPORT FOR:
 3.................................
 4TABLE         : TPLHR_AB
 5OWNER         : TPLHR
 6SOURCE A      : Statistics as of 07-SEP-16 10.24.45.000000 AM +08:00
 7SOURCE B      : Statistics as of 07-SEP-16 10.29.22.000000 AM +08:00
 8PCTTHRESHOLD  : 10
 9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10NO DIFFERENCE IN TABLE / (SUB)PARTITION STATISTICS
11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12COLUMN STATISTICS DIFFERENCE:
13.............................
14COLUMN_NAME     SRC NDV     DENSITY    HIST NULLS   LEN  MIN   MAX   SAMPSIZ
15...............................................................................
16CREDITAMT       A   1143    .000874890 NO   0       3    80    C12A2 3.9E+07
17                B   1278    .000782472 NO   0       3    80    C50D3 3.9E+07
18CURRBALANCE     A   2478080 .000424268 YES  0       5    3D475 C60F5 5557   
19                B   2477312 .000589622 YES  0       5    3D475 C60F5 5508   
20DEBITAMT        A   114     .008771929 NO   0       3    80    C1021 3.9E+07
21                B   116     .008620689 NO   0       3    80    C1022 3.9E+07
22LASTBALANCE     A   2476288 .000424268 YES  0       5    3D475 C60F5 5557   
23                B   2476288 .000589622 YES  0       5    3D475 C60F5 5508   
24~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
25NO DIFFERENCE IN INDEX / (SUB)PARTITION STATISTICS
26###############################################################################